สำนักงานหอพักนิสิต

สำนักงานหอพักนิสิต

              มีภารกิจหลักในงานด้านการบริการ งานด้านบริหารจัดการงาน ที่เกี่ยวข้องกับหอพักนิสิต สังกัดสำนักงานอธิการบดี งานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และกองกิจการนิสิต และงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหน่วยงานภายใน ดังนี้

หน่วยอาคารสถานที่
และกายภาพ
หน่วยทะเบียนนิสิตหอพัก
หน่วยค่าสาธารณูปโภค
หน่วยบริหารทั่วไป
หน่วยการเงิน และบัญชี
หน่วยพัสดุ
pdf

อัตราค่าที่พัก

pdf

ภาพห้องพัก

pdf

ขั้นตอนการแจ้งซ่อมออนไลน์

pdf

อัตราค่าวัสดุและครุภัณฑ์
ภายในห้องพักนิสิต

pdf

แผนที่หอพักนิสิต